ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Η εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο του ταξιδιωτικού λιανεμπορίου, μέσω της προσφοράς επώνυμων ειδών, φορολογημένων και αφορολόγητων, σε όλους τους ταξιδιώτες που διέρχονται από τα σημεία εξόδου από την Ελλάδα.

Η εταιρεία μας, ανταποκρινόμενη στην παγκόσμια στροφή προς την βιώσιμη ανάπτυξη, έχει εντάξει την διασφάλιση ποιότητας και την προστασία του περιβάλλοντος στις βασικές της προτεραιότητες.

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας & Περιβάλλοντος ορίζει τη δέσμευση μας στην εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος, σε συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015. Η υιοθέτηση της θα οδηγήσει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση ρίσκου, τον περιορισμό των δαπανών, την ενίσχυση της καινοτομίας και την λειτουργία της εταιρείας με τρόπο τέτοιο, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργούμε.

Ως εταιρεία, δεσμευόμαστε να ακολουθούμε τις εξής αρχές:

  • Παροχή άριστων προϊόντων και υπηρεσιών σε προνομιακές τιμές, μέσω των καταστημάτων μας.
  • Συνεχή παρακολούθηση της ικανοποίησης των πελατών και βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, με στόχο να υπερβαίνουν τις προσδοκίες τους.
  • Σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, στοχεύοντας στην μείωση των ρύπων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες και τα εμπορεύματά μας, και της διατήρησης των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας.
  • Βελτιστοποίηση της χρήσης υποδομών και εξοπλισμού με στόχο την επίτευξη βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης.
  • Βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της προμήθειας φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, υπηρεσιών και υλικών, όπου είναι εφικτό.
  • Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις για την ποιότητα και το περιβάλλον που προσυπογράφει ο οργανισμός, συμπεριλαμβανομένων νόμων, κανονισμών και υποχρεώσεων στις τοπικές αγορές που δραστηριοποιούμαστε.
  • Διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος, με την εφαρμογή διαδικασιών που διασφαλίζουν τον αποτελεσματικό έλεγχο και διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

Η Πολιτική αυτή ενσωματώνεται στις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Για την εφαρμογή και αναθεώρηση της, διαθέτουμε ένα ισχυρό σύστημα διακυβέρνησης και λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα. Η τήρηση της είναι ευθύνη και υποχρέωση κάθε εργαζομένου.

Ο οργανισμός μας βασίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό του και πάντα λαμβάνουμε υπόψη μας τις ανάγκες του. Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας να συμμετέχουν ενεργά στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας και διαχείρισης περιβάλλοντος, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εκφράσουν νέες ιδέες βελτίωσης της απόδοσης. Για την ευαισθητοποίηση τους έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση σε θέματα ποιότητας και περιβάλλοντος.

Η συγκεκριμένη Πολιτική απευθύνεται, επίσης, σε όλους τους συνεργάτες μας, καθώς η συνεισφορά τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των δεσμεύσεων και των στόχων μας.

.